ПАО "Луганский литейно-механический завод"

Производство запчастей, комплектующих и узлов для машиностроения
Литьё методом ХТС (No-bake), методом ЛГМ (Lost Foam), в песчано-глинистые формы. Чугунное литьё : из серого, высокопрочного чугуна и чугуна со специальными свойствами.
Стальное литьё из углеродистых и специальных сталей. Современная термообработка и высококачественная дробеочистка литых изделий.

 
 
Главная Карта сайта E-mai  English       
 
  Главная
  О предприятии
  Производство
  Продукция
  Сертификаты
  Новости
  Контакты
  Представители
  Корпоративный сектор

 
 
 

Корпоративный сектор

назад

 

Повестка дня 2016 г.(Загрузить)

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛУГАНСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛУГАНСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00292824, місцезнаходження: 69600, Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя, вулиця Миколи Краснова, буд. 9а) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 квітня 2016 року о 12-30 за адресою: 69600, Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя, вулиця Миколи Краснова, буд. 9а, актова зала.

Порядок денний:
1. Про затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Генерального директора по результатам фінансово-господарської діяльності  товариства  за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства в 2016 році.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради товариства про діяльність за 2015 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту та висновків Ревізійної комісії по результатам діяльності товариства за 2015 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2015 рік, фінансового плану на 2016 рік, розподіл прибутку товариства (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи у 2015 році.
8. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії та обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів.
9. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Про надання повноважень, що до укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «ЛУГАНСЬКИЙ ЛМЗ» (тис. грн.)


Найменування показника

Період

 Звітний 2015 рік

Попередній 2013 рік

Усього активів

2360

66952

Основні засоби

2360

9692

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

Запаси

 

25290

Сумарна дебіторська заборгованість

 

25100

Грошові кошти та їх еквіваленти

 

2121

Нерозподілений прибуток

 

53034

Власний капітал

2360

55394

Статутний капітал

604

603600

Довгострокові зобов’язання 

 

 

Поточні зобов’язання

 

6654

Чистий прибуток (збиток)

 

- 20005

Середньорічна кількість акцій (шт.)

 

120720

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.).

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду

3

645

Реєстрація акціонерів та їх представників починається 29 квітня 2016 року з 11-00 закінчується о 12-00 год.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів (станом на 25.04.2016р.)
              Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі, паспорт, представникам акціонерів - паспорт і доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно чинного законодавства.
              Ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного загальних зборів особи, які мають право на участь у зборах, можуть у робочі дні: понеділок – п’ятниця з 8.30 до 15.00  за адресою: 69600, Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя, вулиця Миколи Краснова, буд. 9а, актова зала. Відповідальна особа – начальник договірно – правового відділу Матвійчук Юрій Дмитрович. З інформацією про діяльність ПАТ «ЛУГАНСЬКИЙ ЛМЗ» можна ознайомитися на веб-сайті товариства –  llmz.lg.ua.
Тел. для довідок: 0503325914.
Наглядова рада

ПАО "Луганский литейно-механический завод"
 
Tel. +38(0642)716-969, +38(0642)717-518
Fax +38(0642)343-111, +38(0642)716-998
E-mail: ves@llmz.lg.ua