ПАО "Луганский литейно-механический завод"

Производство запчастей, комплектующих и узлов для машиностроения
Литьё методом ХТС (No-bake), методом ЛГМ (Lost Foam), в песчано-глинистые формы. Чугунное литьё : из серого, высокопрочного чугуна и чугуна со специальными свойствами.
Стальное литьё из углеродистых и специальных сталей. Современная термообработка и высококачественная дробеочистка литых изделий.

 
 
Главная Карта сайта E-mai  English       
 
  Главная
  О предприятии
  Производство
  Продукция
  Сертификаты
  Новости
  Контакты
  Представители
  Корпоративный сектор

 
 
 

Корпоративный сектор

назад

 

Особая информация (Загрузить)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

 

 

 

Кравцов Микола Серафiмович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

29.04.2016

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛУГАНСЬКИЙ ЛИВАРНО - МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

69600, м. Запорiжжя, вулиця Миколи Краснова, будинок 9 А

4. Код за ЄДРПОУ

00292824

5. Міжміський код та телефон, факс

0642343110 0642343110

6. Електронна поштова адреса

dogovor@llmz.lg.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

04.05.2016

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 85 (233) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

05.05.2016

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

llmz.lg.ua

в мережі Інтернет

05.05.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

29.04.2016

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Коломiєць Євген Петрович

ЕК 397293
04.03.1997 Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй областi

0.27005

Зміст інформації:

Повноваження Голови Наглядової ради Коломiєця Євгена Петровича (паспорт: серiя ЕК номер 397293 виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй областi 04.03.1997) припинено 29.04.2016 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.27005%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 19.04.2013 року. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв протокол № 1 вiд 29.04.2016 року.

29.04.2016

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Головань Вiктор Iванович

ЕН 204204
15.06.2002 Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй областi

4.26607

Зміст інформації:

Повноваження Члена Наглядової ради Голованя Вiктора Iвановича (паспорт: серiя ЕН номер 204204 виданий Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй областi 15.06.2002) припинено 29.04.2016 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 4.26607%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 19.04.2013 року. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв протокол № 1 вiд 29.04.2016 року.

29.04.2016

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Купавцева Катерина Василiвна

КО 476966
22.04.2003 Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй областi

1.70146

Зміст інформації:

Повноваження Члена Наглядової ради Купавцевої Катерини Василiвни (паспорт: серiя КО номер 476966 виданий Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй областi 22.04.2003) припинено 29.04.2016 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 1.70146%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 19.04.2013 року. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв протокол № 1 вiд 29.04.2016 року.

29.04.2016

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Ковалевський Денис Сергiйович

ЕН 746966
17.02.1998 Кiровським МВ УМВС України в Луганськiй областi

0

Зміст інформації:

Повноваження Члена Наглядової ради Ковалевського Дениса Сергiйовича (паспорт: серiя ЕН номер 746966 виданий Кiровським МВ УМВС України в Луганськiй областi 17.02.1998) припинено 29.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 19.04.2013 року. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв протокол № 1 вiд 29.04.2016 року.

29.04.2016

припинено повноваження

Секретар Наглядової ради

Матвiйчук Юрiй Дмитрович

ЕМ 619081
27.04.2000 Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй областi

0.00166

Зміст інформації:

Повноваження Секретаря Наглядової ради Матвiйчука Юрiя Дмитровича (паспорт: серiя ЕМ номер 619081 виданий Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй областi 27.04.2000) припинено 29.04.2016 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00166%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 19.04.2013 року. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв протокол № 1 вiд 29.04.2016 року.

29.04.2016

припинено повноваження

Голова Ревiзiйної комiсiї

Якименко Оксана Олександрiвна

ЕМ 391015
26.10.1999 Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй областi

0

Зміст інформації:

Повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Якименко Оксани Олександрiвни (паспорт: серiя ЕМ номер 391015 виданий Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй областi 26.10.1999) припинено 29.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 19.04.2013 року. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв протокол № 1 вiд 29.04.2016 року.

29.04.2016

припинено повноваження

Член Ревiзiйної комiсiї

Деркачова Нiна Iванiвна

ЕН 139386
27.02.2002 Кам`янобрiдським РВ УМВС України в Луганськiй областi

0

Зміст інформації:

Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Деркачової Нiни Iванiвни (паспорт: серiя ЕН номер 139386 виданий Кам`янобрiдським РВ УМВС України в Луганськiй областi 27.02.2002) припинено 29.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 19.04.2013 року. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв протокол № 1 вiд 29.04.2016 року.

29.04.2016

припинено повноваження

Член Ревiзiйної комiсiї

Кудєлiн Олександр Миколайович

ЕК 346671
09.01.1997 Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй областi

0.00166

Зміст інформації:

Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Кудєлiна Олександра Миколайовича (паспорт: серiя ЕК номер 346671 виданий Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй областi 09.01.1997) припинено 29.04.2016 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00166%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 19.04.2013 року. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв протокол № 1 вiд 29.04.2016 року.

29.04.2016

обрано

Член Наглядової ради

Матвiйчук Юрiй Дмитрович

ЕМ 619081
27.04.2000 Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй областi

0.00166

Зміст інформації:

Члена Наглядової ради Матвiйчука Юрiя Дмитрович (паспорт: серiя ЕМ номер 619081 виданий Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй областi 27.04.2000) обрано 29.04.2016 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00166%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - юрисконсульт договiрно-правового вiддiлу. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв протокол № 1 вiд 29.04.2016 року.

29.04.2016

обрано

Член Наглядової ради

Головань Вiктор Iванович

ЕН 204204
15.06.2002 Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй областi

4.26607

Зміст інформації:

Члена Наглядової ради Голованя Вiктора Iвановича (паспорт: серiя ЕН номер 204204 виданий Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй областi 15.06.2002) обрано 29.04.2016 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 4.26607%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо попереднiх посад . Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв протокол № 1 вiд 29.04.2016 року.

29.04.2016

обрано

Член Наглядової ради

Якименко Оксана Олександрiвна

ЕМ 391015
26.10.1999 Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй областi

0

Зміст інформації:

Члена Наглядової ради Якименко Оксану Олександрiвну (паспорт: серiя ЕМ номер 391015 виданий Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй областi 26.10.1999) обрано 29.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо попереднiх посад. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв протокол № 1 вiд 29.04.2016 року.

29.04.2016

обрано

Член Наглядової ради

Кравцова Марiя Миколаївна

ЕН 178116
06.06.2002 Ленiнським РВ УМВС України в Луганськiй областi

13.1196

Зміст інформації:

Члена Наглядової ради Кравцову Марiю Миколаївну (паспорт: серiя ЕН номер 178116 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Луганськiй областi 06.06.2002) обрано 29.04.2016 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 13.11960%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо попереднiх посад. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв протокол № 1 вiд 29.04.2016 року.

29.04.2016

обрано

Член Наглядової ради

Сасунов Андрiй Миколайович

ЕК 424418
23.05.1997 Антрацитiвським РВ УМВС України в Луганськiй областi

0

Зміст інформації:

Члена Наглядової ради Сасунова Андрiя Миколайовича (паспорт: серiя ЕК номер 424418 виданий Антрацитiвським РВ УМВС України в Луганськiй областi 23.05.1997) обрано 29.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо попереднiх посад. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв протокол № 1 вiд 29.04.2016 року.

29.04.2016

обрано

Голова Наглядової ради

Матвiйчук Юрiй Дмитрович

ЕМ 619081
27.04.2000 Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй областi

0.00166

Зміст інформації:

Голову Наглядової ради Матвiйчука Юрiя Дмитровича (паспорт: серiя ЕМ номер 619081 виданий Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй областi 27.04.2000) обрано 29.04.2016 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00166%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - юрисконсульт договiрно-правового вiддiлу. Рiшення прийнято Засiданням Наглядової ради протокол № 2 вiд 29.04.2016 року.

29.04.2016

обрано

Член Ревiзiйної комiсiї

Кудєлiн Олександр Миколайович

ЕК 346671
09.01.1997 Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй областi

0.00166

Зміст інформації:

Члена Ревiзiйної комiсiї Кудєлiна Олександра Миколайовича (паспорт: серiя ЕК номер 346671 виданий Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй областi 09.01.1997) обрано 29.04.2016 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00166%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - начальник вiддiлу маркетингу та зовнiшньо-економiчних зв'язкiв. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв протокол № 1 вiд 29.04.2016 року.

29.04.2016

обрано

Член Ревiзiйної комiсiї

Деркачева Нiна Iванiвна

ЕН 139386
27.02.2002 Кам`янобрiдським РВ УМВС України в Луганськiй областi

0

Зміст інформації:

Члена Ревiзiйної комiсiї Деркачеву Нiну Iванiвну (паспорт: серiя ЕН номер 139386 виданий Кам`янобрiдським РВ УМВС України в Луганськiй областi 27.02.2002) обрано 29.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо попереднiх посад. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв протокол № 1 вiд 29.04.2016 року.

29.04.2016

обрано

Член Ревiзiйної комiсiї

Харькова Тетяна Юрiївна

ЕМ 767551
23.09.2000 Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй областi

0

Зміст інформації:

Члена Ревiзiйної комiсiї Харькову Тетяну Юрiївну (паспорт: серiя ЕМ номер 767551 виданий Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй областi 23.09.2000) обрано 29.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо попереднiх посад. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв протокол № 1 вiд 29.04.2016 року.

29.04.2016

обрано

Голова Ревiзiйної комiсiї

Деркачева Нiна Iванiвна

ЕН 139386
27.02.2002 Кам`янобрiдським РВ УМВС України в Луганськiй областi

0

Зміст інформації:

Голову Ревiзiйної комiсiї Деркачеву Нiну Iванiвну (паспорт: серiя ЕН номер 139386 виданий Кам`янобрiдським РВ УМВС України в Луганськiй областi 27.02.2002) обрано 29.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо попереднiх посад. Рiшення прийнято Засiданням Ревiзiйної комiсiї протокол № 2 вiд 29.04.2016 року.

29.04.2016

обрано

Секретар Наглядової ради

Якименко Оксана Олександрiвна

ЕМ 391015
26.10.1999 Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй областi

0

Зміст інформації:

Секретаря Наглядової ради Якименко Оксану Олександрiвну (паспорт: серiя ЕМ номер 391015 виданий Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй областi 26.10.1999) обрано 29.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо попереднiх посад. Рiшення прийнято Засiданням Наглядової ради протокол № 2 вiд 29.04.2016 року.

 

 

ПАО "Луганский литейно-механический завод"
 
Tel. +38(0642)716-969, +38(0642)717-518
Fax +38(0642)343-111, +38(0642)716-998
E-mail: ves@llmz.lg.ua