ПАО "Луганский литейно-механический завод"

Производство запчастей, комплектующих и узлов для машиностроения
Литьё методом ХТС (No-bake), методом ЛГМ (Lost Foam), в песчано-глинистые формы. Чугунное литьё : из серого, высокопрочного чугуна и чугуна со специальными свойствами.
Стальное литьё из углеродистых и специальных сталей. Современная термообработка и высококачественная дробеочистка литых изделий.

 
 
Главная Карта сайта E-mai  English       
 
  Главная
  О предприятии
  Производство
  Продукция
  Сертификаты
  Новости
  Контакты
  Представители
  Корпоративный сектор

 
 
 

Корпоративный сектор

назад

 

Особая информация (Загрузить)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

 

 

 

Кравцов Микола Серафимович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.11.2015

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛУГАНСЬКИЙ ЛИВАРНО - МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

91055, м. Луганськ, вул. Ленiна, буд. 195

4. Код за ЄДРПОУ

00292824

5. Міжміський код та телефон, факс

0642343110 0642343110

6. Електронна поштова адреса

dogovor@llmz.lg.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.11.2015

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

226 (2230) Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

27.11.2015

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

llmz.lg.ua

в мережі Інтернет

27.11.2015

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

25.11.2015

припинено повноваження

Генеральний директор

Кравцов Микола Серафимович

ЕН 706455
05.05.2009 Краснодонським РВГУМВС України в Луганськiй областi

0.0008

Зміст інформації:

Повноваження Генерального директора Кравцова Миколи Серафимовича (паспорт: серiя ЕН номер 706455 виданий Краснодонським РВГУМВС України в Луганськiй обл. 05.05.2009) припинено 25.11.2015 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.0008%. Розмiр пакету акцiй складає - 1 штука (загальна номiнальна вартiсть 5,00 грн). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 рокiв. Рiшення прийнято Засiданням Наглядової ради протокол № 5 вiд 25.11.2015 року.

25.11.2015

обрано

Генеральний директор

Кравцов Микола Серафимович

ЕН 706455
05.05.2009 Краснодонським РВГУМВС України в Луганськiй областi

0.0008

Зміст інформації:

Генерального директора Кравцова Миколу Серафимовича (паспорт: серiя ЕН номер 706455 виданий Краснодонським РВГУМВС України в Луганськiй областi 05.05.2009) обрано 25.11.2015 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.0008%. Розмiр пакету акцiй складає - 1 штука (загальна номiнальна вартiсть 5,00 грн). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 5 (п`ять) рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Генеральний директор ПАТ "ЛУГАНСЬКИЙ ЛМЗ". Рiшення прийнято Засiданням Наглядової ради протокол № 5 вiд 25.11.2015 року.

 

ПАО "Луганский литейно-механический завод"
 
Tel. +38(0642)716-969, +38(0642)717-518
Fax +38(0642)343-111, +38(0642)716-998
E-mail: ves@llmz.lg.ua